Algemene voorwaarden Radiowebsites.nlOpdrachtnemer: Radiowebsites.nl,

Consument opdrachtgever: en natuurlijk een derde persoon die namens de radio zender of bedrijf een overeenkomst sluit met Radiowebsites.nl.

.


Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die Radiowebsites.nl sluit met de opdrachgever.

Van deze algemene voorwaarden kan niet worden afgeweken, tenzij partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen.

Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten waarbij Radiowebsites.nl  voor de uitvoering gebruik maakt van derden.De overeenkomst komt tot stand na acceptatie door Radiowebsites.nl van de aanvraag van de opdrachtgever.

Bij het sluiten van de overeenkomst stemt de opdrachtgever erin toe dat Radiowebsites.nl direct start met het leveren van diensten. Hiermee komt de wettelijke bedenktijd te vervallen.

Overeenkomsten met betrekking tot overige webstream kennen een minimale looptijd van Zes hele kalender maanden.


Opzegging van de overeenkomst

De consument opdrachtgever kan de overeenkomst opzeggen tegen het einde van de looptijd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.


Opzegging kan geschieden per email. naar contact@Radiowebsites.nl

Indien de overeenkomst niet tijdig wordt opgezegd, wordt deze stilzwijgend verlengd met telkens één maand.Aan Radiowebsites.nl komt het recht toe om de overeenkomst op grond van gewichtige redenen op te zeggen.
De afnemer is zelf verantwoordelijk voor het afdragen van Buma en Sena licentie's

Gebruik van illegaal materiaal, zoals auteursrechtelijk beschermd werk, commerciële audio, video- of muziekbestanden waarvoor geen toestemming is verkregen of waarvoor geen auteursrechten betaald zijn, en materiaal in strijd met de Nederlandse wetgeving.

Gebruik van adult materiaal, Opschorting en ontbinding
Indien de opdrachtgever één of meer op hem rustende verplichtingen niet, of niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Radiowebsites.nl het recht om nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten.


Indien bij Radiowebsites.nl het vermoeden bestaat dat de opdrachtgever niet kan voldoen aan de betalingen en of andere gemaakte afspraken kunnen we onze diensten stoppen,
In dat geval zal Radiowebsites.nl de opdrachtgever hiervan schriftelijk in kennis stellen en hem 14 dagen de tijd gunnen
Klachten

Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 8 dagen na ontdekking en 14 dagen na levering van de dienst schriftelijk te worden gemeld bij Radiowebsites.nl.

De schriftelijke kennisgeving dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de klacht te bevatten, zodat Radiowebsites.nl zo adequaat mogelijk kan reageren.

Klachten die niet tijdig aan Radiowebsites.nl kenbaar worden gemaakt, kunnen niet in behandeling worden genomen.

Indien Radiowebsites.nl een klacht gegrond acht, zal zij deze op de haar meest juist voorkomende wijze herstellen.

Onderhoud

Ook bieden wij de mogelijkheid uw site te onderhouden voor een vast bedrag per maand
dit bedrag dient elke 22ste van de maand op onze rekening staan
is dit te laat zullen wij 20% van het maand bedrag extra in rekening brengen.
Radiowebsites.nl behoudt zich het intellectuele eigendom voor op alle voorbeelden, ontwerpen of proefpakketten.

Het is de opdrachtgever niet toegestaan ontwerpen, voorbeelden of proefpakketten openbaar te maken, te verveelvoudigen, te exploiteren, te verwijderen of te wijzigen zonder toestemming van Radiowebsites.nl

Radiowebsites.nl behoudt zich het recht voor om de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, met inachtneming van de bescherming van vertrouwelijke informatie van haar opdrachtgevers.


Betaling

Wij bieden uw de optie van een aanbetaling van 50%, of direct het voledige bedrag te voldoen


Indien betaling niet, niet volledig of niet tijdig plaatsvindt, zijn alle vorderingen van Radiowebsites.nl op de opdrachtgever direct  opeisbaar.Verantwoording

Radiowebsites.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet hebben van een Buma Sena LicentieOp deze overeenkomsten van Radiowebsites.nl is Nederlands recht van toepassing.